1. ගප්පියා මට USB pen එකක් හරි CD හරි ගන්න බැයිද?
  දැනට බැහැ. සොරි.
 2. මට PayPal වලින් ගෙවන්න බැරි ඇයි?
  බැ. ලංකාවේ රුපියල් PayPal සපෝට් කරන්නෙ නැහැ.මේ සයිට් එකෙ use කරන්නෙ Stripe කියලා payment platform එකක්. ඇත්තටම එක Paypal වලටත් වඩා එල. Account හදන්න දෙයක් නැහැ. කෙලින්ම card details දෙන්න තියෙන්නෙ.
 3. card එක නැතුව වෙන කරම නැද්ද ගෙවන්න?
  ඔයාට Bank Deposit කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් Ez-Cash කරන්න පුළුවන්. හැබැයි වැඩිපුර රු .1000 ක් කැපෙනවා. එහෙම අවුලක් නැත්තම් කොල් එකක් දෙන්න මේ නම්බරේට Whatsapp Call: +94 775 836 248
  Etherium තියෙනව නම් Etherium වලින් ගෙවන්නත් පුළුවන්. Etherium කිව්වේ crypto currency එකක්
 4. ගප්පියා ඇයි ඔයා ඔච්චර ලස්සන?
  ඕකම තමා මාත් මෙ නිතර කල්පනා කරන්නෙ.