1. ගප්පියා මට USB pen එකක් හරි CD හරි ගන්න බැයිද?
  දැනට බැහැ. සොරි.
 2. මට PayPal වලින් ගෙවන්න බැරි ඇයි?
  බැ. ලංකාවේ රුපියල් PayPal සපෝට් කරන්නෙ නැහැ.මේ සයිට් එකෙ use කරන්නෙ Stripe කියලා payment platform එකක්. ඇත්තටම එක Paypal වලටත් වඩා එල. Account හදන්න දෙයක් නැහැ. කෙලින්ම card details දෙන්න තියෙන්නෙ.
 3. card එක නැතුව වෙන කරම නැද්ද ගෙවන්න?
  ඔයාට Etherium තියෙනව නම් පුළුවන් ගෙවන්න. Etherium කිව්වේ crypto currency එකක්. එකත් නැත්නම් අපිට කොල් එකක් දෙන්න මේ නම්බරේට Whatsapp Call: +94 775 836 248
 4. ගප්පියා මට තියෙන්නේ iphone එකක්. එකට Free Chapter එක බා ගන්න පුලුවන්ද?
  පුලුවන්. හැබැයිඔයාටමුලින් app දෙකක්ගන්නඔනි.
  1. WinZip > https://goo.gl/7BywtT
  2. File Manager > https://goo.gl/wwyEiQ
  ඉටපස්සේ Download කරන්න. Download වෙන ෆයිල් සෙරම ෆයිල් මැනජර් එකේ ඇති. ඉටපස්සේ zip ෆයිල් එක ඔපන් කරන්න WinZip ඇප් එකෙන්. ඇත්තටම කියවනම් iphone එකට ගන්න එක මලකඩයක්. ලෙසිම වැඩේ PC or Mac එකට බාලා trasnfer කරගන්නඑක.
  එත් තෙරෙන්නේ නැත්නම් කොල් එකක් දෙන්න මේ නම්බර් එකට. Whatsapp Call: +94 775 836 248
 5. ගප්පියා ඇයි ඔයා ඔච්චර ලස්සන?
  ඕකම තමා මාත් මෙ නිතර කල්පනා කරන්නෙ.