• ලංකාවේ පාරම්පරික අධ්‍යාපනය කර්මය සහ යල්පැ නපු syllabus ගැන ගප්පියා හෙන ඔරොප්පුවෙන් ඉන්නේ. ගප්පියා ඉස්කොලේ උත්සහ කරන්නේ මේ සාම්ප්‍රදායික ඉස්කෝලෙන් ලැබුනු නැති දැනුම බෙදා ගන්න try කරන එක.
  • ගප්පියා ඉස්කොලේ හැම වෙලේම try කරනවා update වෙන්න. පාරම්පරික ඉස්කෝල , කැම්පස් එක තැන පල් වෙන ආයතන. ගප්පියා ඉස්කොලේ ඉන්නේ ලෝකේ අලුත්ම දැනුම හොයාගෙන යන අය.
  • ගප්පියා ඉස්කොලේ හැම කෝස් එකක්ම සිංහල. ඒ වගේම ගප්පියා ඉස්කොලේ ආස සාමාන්‍ය ඉස්කොලේ හෝ කැම්පස් වල කොන් වෙල ලමයින්ට යමක් කියලා දෙන්න.
  • පන්තියේ පළවෙනියායි, ශිෂය නායකයටයි තැන දෙන ආයතන එක්ක අපි ඔරොප්පුයි.
  • ගප්පියා ඉස්කෝලේ ළමයි වෙන ඉස්කෝලේ වල වගේ, වෙන වුන්ව කපන්න try කරන්නේ නැ. Gappiya School කියන්නේ වෙනම community එකක්. අපි හැමො try කරන්නේ එකට ගොඩ යන්න.
  • අපි පොශ් වෙන්න try කරන්නේ නැ.
  • අපි වැඩි කතා බහකුත් නැ. පොරවල් වෙන්න try කරන්නේත් නැ. සැබැ දැනුම හොයන් යන එක සහ ඒ දැනුම බෙදා ගන්න එක තමයි අපේ ජොලිය.
  • වෙන අයත් එකක් අපිට competiton එකකුත් අපිට නැ. ලොකු online business එකක් වෙන්න ගප්පියා ඉස්කොලේ try කරන්නේත් නැ. ළමයින්ගේ ඔලුවයි උන්ගේ skill එකයි හදන එක ඇරෙන්න වෙන බලාපොරත්තුත් නැ.